Chez nous – Bij ons

vzw-asbl

Wil je helpen?

De naam “Bij Ons – Chez Nous” geeft aan dat iedereen zich welkom moet kunnen voelen in onze werking. We bieden iedereen de mogelijkheid om zich aan te melden als vrijwilliger en zo deel te nemen aan dagelijkse taken rond de aangeboden diensten. We verwelkomen in de eerste plaats vrijwilligers uit de eigen doelgroep. Daarnaast krijgen we ook erg gewaardeerde materiële, praktische en financiële hulp van andere betrokken personen.
Er zijn een aantal mensen aangewezen als vaste vrijwilligers. Met het nodige kader krijgen ze een bepaalde verantwoor-delijkheid (bijvoorbeeld in de keuken, garderobe, …). Vaste vrijwilligers nemen deel aan de teamvergaderingen, er wordt een schema opgesteld, ze zijn verzekerd, er wordt een contract opgesteld en ze ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
Vrijwilligerswerk doorbreekt isolement en schept mogelijkheden voor vriendschap. Bovendien kunnen ze werken aan hun zelfvertrouwen en andere vaardigheden. Mensen die zich

anderzijds sociaal uitgesloten voelen, voelen zich zo betrokken bij ons project. De combinatie van hun vrijwilligerswerk en de nauwe band met de sociale permanentie heeft het leven van al meerdere vrijwilligers kunnen verbeteren.
Naast onze vaste doelgroep-vrijwilligers, krijgen we ook hulp van mensen die niet in armoede leven, soms voor een dag, soms voor een langere periode. Iedereen is welkom om mee te helpen. Zowel bedrijven als scholen investeren in teambuilding bij Bij Ons – Chez Nous.

Onze vrijwilligers vormen de ruggengraat van onze vereniging. Zonder hen zou het onmogelijk zijn de vereniging te runnen. Zij werken elke dag om het leven van onze gebruikers (en personeel!) aangenamer te maken. Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar mensen die ons willen helpen en ondersteunen. Draag jij onze organisatie en gebruikers een warm hart toe? Kan jij je bijvoorbeeld een dag per week of per maand vrij maken? Je zal met open armen worden onthaald.

Wil jij je graag inzetten als vrijwilliger?
Contacteer Ilse via
info@cheznousbijons.be

Heel wat van onze activiteiten steunen op de inzet van vrijwilligers. De financiering van onze personeelsploeg en van de activiteiten blijven echter een continue zorg. Onze belangrijkste uitdaging is dan ook om de beide pijlers van onze basiswerking te bestendigen en te versterken. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van onze activiteiten, stap voor stap en volgens draagkracht van de personeelsploeg en vrijwilligers, naar nieuwe werkvelden, zoals gecontroleerde bezettingen of projecten begeleid wonen. Hiervoor is een stevige financiële structuur onontbeerlijk.
Bij Ons – Chez Nous wordt financieel ondersteund door verschillende Belgische overheden en sociale partners. Een belangrijke bron van inkomsten zijn echter ook giften van het publiek. Dankzij uw steun kunnen wij activiteiten organiseren en meer mensen helpen. Uw giften worden concreet gebruikt om onze onthaalruimte te onderhouden, om onze bezoekers iets extra te kunnen bieden bij de maaltijden, om culturele activiteiten te organiseren, … Naast financiële steun, ontvangen we ook graag materiële steun in de vorm van basis voedsel en kledij.

Giften zijn welkom op rekening
– BE85 9530 2856 0506 –
Fiscale attesten worden verstrekt vanaf 40€.